ការ​​​ផ្សាយ​​​​ប្រចំា​​​​ថ្ងៃ​ សុក្រ​​​ ទី​​៨​​​ កុម្ភៈ​​ ​ឆ្នាំ​​​​២០១៣​​​​ (​​៦០​​នាទី​​)​​

សំឡេង ៥៩:៥៦