ការ​​​​ផ្សាយ​​​​​ប្រចំា​​​​​ថ្ងៃ​​ព្រហស្បតិ៍ ទី​៩ ​​ឧសភា ​ឆ្នាំ​​​​​២០១៣​​​​​ (​​៦០​​នាទី​​)​​​

សំឡេង ៥៩:៥៨