ការ​​​​ផ្សាយ​​​​​ប្រចំា​​​​​ថ្ងៃ​​ពុធ ទី​​​១៥ ​ឧសភា ​ឆ្នាំ​​​​​២០១៣​​​​​ (​​៦០​​នាទី​​)​​​

សំឡេង ១:០០:០៤