ការ​​​​ផ្សាយ​​​​​ប្រចំា​​​​​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី២១ ឧសភា​​​​​​ ​ឆ្នាំ​​​​​២០១៣​​​​​ (​​៦០​​នាទី​​)​​​

សំឡេង ១:០០:០០