ការ​​ផ្សាយ​​​ប្រចំា​​​ថ្ងៃ​​​​ព្រហស្បតិ៍ ទី​២១ កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​​​​២០១៣​​​​ (៦០​នាទី​)​

សំឡេង ៥៩:៥៩