ការ​​​​ផ្សាយ​​​​​ប្រចំា​​​​​ថ្ងៃ​​​​​​​​អាទិត្យ ទី​ ២៧​​ មករា​​ ​ឆ្នាំ​​​​​​២០១៣​​​​​​ (​​៦០​​​នាទី​​​)​​​

សំឡេង ១:០០:០១