ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

កម្ពុជា ​និង​បដិវត្តន៍​ឧស្សាហកម្ម​ទី៤៖ ឳកាស និង​ការ​ប្រឈម

សំឡេង ១៧:១៨
និស្សិតម្នាក់ឈ្មោះ Foaad Haddad កំពុងស្រាវជាវលើគម្រោងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត ដើម្បីហ្វឹកហាត់មនុស្សយន្តដោយស្វ័យប្រវត្ដិ នៅមហាវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ្យានៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Malida នៃប្រទេសម៉ាល់ត៍ នាថ្ងៃទី ៨ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៩ ។
និស្សិតម្នាក់ឈ្មោះ Foaad Haddad កំពុងស្រាវជាវលើគម្រោងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត ដើម្បីហ្វឹកហាត់មនុស្សយន្តដោយស្វ័យប្រវត្ដិ នៅមហាវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ្យានៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Malida នៃប្រទេសម៉ាល់ត៍ នាថ្ងៃទី ៨ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៩ ។ REUTERS/Darrin Zammit Lupi

បច្ចុប្បន្ន​នេះ បដិវត្តន៍​ឧស្សាហកម្មទី៤ ឬ(ឧស្សាហកម្ម៤.០) កំពុង​តែ​ក្លាយ​ជា​ប្រធាន​បទ​ពេញ​និយម​ក្នុង​ចំណោម​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ពិភព​លោក អ្នក​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ អ្នក​ជំនាញ ក៏​ដូច​ជា​អ្នក​បង្កើត​គោលន​យោបាយ​។ តើ​អ្វី​ជា​បដិវត្តន៍​ឧស្សាហកម្ម​ទី៤? ហើយ​កម្ពុជា​នឹង​ទទួល​បាន​ឳកាស ឬ​ការ​ប្រឈម​ដូច​ម្តេច​ខ្លះ​? ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​មតិ​របស់​អ្នក​ជំនាញ និង​អ្នក​សេដ្ឋ​កិច្ច​។