លោក​ហង្ស ភូមិរ៉ា បង្ហាត់​ទម្រង់​សិល្បៈ​បុរាណ​ល្ខោន​ខោល ដោយ​មិន​យក​ប្រាក់

សំឡេង ០៨:១៥
លោក​ហង្ស ភូមិរ៉ា គឺ​ជា​សិល្ប​ករ​បុរាណ​ កំពុងបង្ហាត់ល្ខោនខោល
លោក​ហង្ស ភូមិរ៉ា គឺ​ជា​សិល្ប​ករ​បុរាណ​ កំពុងបង្ហាត់ល្ខោនខោល RFI

លោក​ហង្ស ភូមិរ៉ា គឺ​ជា​សិល្បករ​បុរាណ​ខ្មែរ​ម្នាក់ និង​ជា​អ្នក​បង្ហាត់​ល្ខោន​ខោល​។ បច្ចុប្បន្ន​នេះ លោក​បាន​ចំណាយ​ប្រាក់ និង​ពេល​វេលា​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ជួយ​បង្ហាត់​បង្រៀន​ទម្រង់​សិល្បៈ​ល្ខោន​ខោល​ដល់​យុវជន​មួយ​ក្រុម ដោយ​មិន​គិត​ប្រាក់​នោះ​ទេ​។ លោក​ហង្ស ភូមិរ៉ា​បញ្ជាក់​ថា​លោក​ចង់​បាន​ទីតាំង​មួយ​ច្បាស់​លាស់​សម្រាប់​បង្ហាត់​បង្រៀន​យុវជន ដែល​ចង់​រៀន​ល្ខោន​ខោល​ ឬទម្រង់​សិល្បៈ​បុរាណ​ផ្សេង​ទៀត​។