លោក​គីម ហ៊ាង៖ ដល់​ពេល​ហើយ ដែល​កម្ពុជា​ត្រូវ​តែ​មាន​សាលា​ផ្នែក​ដីធ្លី​លើក​ដំបូង

សំឡេង ១០:០០
លោក គីម ហ៊ាង ប្រធានក្រុមហ៊ុនខ្មែររៀលអ៊ីស្ទែត
លោក គីម ហ៊ាង ប្រធានក្រុមហ៊ុនខ្មែររៀលអ៊ីស្ទែត

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ​សីហា​នេះ គឺ​លោក​គីម ហ៊ាង ​ជា​ប្រធាន​សមាគម​អ្នក​វាយ​តម្លៃ​ និង​ភ្នាក់ងារ​អចលនវត្ថុ​កម្ពុជា។ ឆ្លើយ​នឹង​សំនួរ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង លោក​គីម ហ៊ាង​ថា ដល់​ពេល​ហើយ​ដែល​កម្ពុជា​ត្រូវ​តែ​មាន​សាលា​បង្រៀន​ផ្នែក​ដីធ្លី​លើក​ដំបូង​របស់​ខ្លួន​។ លោក​បន្ថែម​ថា​សមាគម​របស់​លោក​មាន​ផែន​ការ​បង្កើត​សាលារៀន​ផ្នែក​ដីធ្លី​សិន ហើយ​បើផែនការនេះជោគជ័យនោះ​លោក​នឹង​បង្កើត​ជា​វិទ្យាស្ថាន​ដីធ្លី​។