ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

បណ្ឌិតគិន ភា៖ វត្តមាន​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្នុង​វេទិកា​ថ្នាក់​តំបន់ និង​ពិភព​លោក​គឺ​ជា​ការ​ពង្រីក​កិត្យានុ​ភាព​កម្ពុជា​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ​នារាត្រី​នេះ គឺ​លោក​បណ្ឌិត គិន ភា ប្រធាន​វិទ្យា​ស្ថាន​ទំនាក់​ទំនង​អន្តរ​ជាតិ​កម្ពុជា​។ ឆ្លើយ​នឹង​សំនួរ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ លោក​បណ្ឌិត គិន ភា លើក​ឡើង​ថា ថ្មីៗ​នេះ វត្ត​មាន​របស់​លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ហ៊ុន សែន នៅ​ក្នុង​វេទិកា​ថ្នាក់​តំបន់ និង​ពិភព​លោក​ជា​ច្រើន​នេះ គឺ​ជា​របត់​នយោបាយ​ការបរទេស​ក្នុង​ការ​ពង្រីក​កិត្យានុភាព និង​តួនាទី​របស់​កម្ពុជា​លើ​ឆាក​អន្តរ​ជាតិ​។ លោក​បន្ថែម​ថា​សកម្មភាព​នយោបាយ​ការ​បរទេស​របស់​កម្ពុជា​នាពេល​នេះ គឺ​ទាញ​បាន​ផល​ប្រយោជន៍​ជា​ច្រើន​សម្រាប់​កម្ពុជា​។​

លោកបណ្ឌិត គិន ភា ប្រធាន​វិទ្យា​ស្ថាន​ទំនាក់​ទំនង​អន្តរ​ជាតិ​កម្ពុជា​
លោកបណ្ឌិត គិន ភា ប្រធាន​វិទ្យា​ស្ថាន​ទំនាក់​ទំនង​អន្តរ​ជាតិ​កម្ពុជា​ FB: Kin Phea