លោក​ប៉ា ងួន​ទៀង៖ ​ការបិទ​មិន​ឲ្យ​VOD​ផ្សាយ គឺ​រដ្ឋាភិបាល​គិត​ខុស

សំឡេង ១០:៥៦
លោកប៉ា ងួនទៀង ជានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ(CCIM)
លោកប៉ា ងួនទៀង ជានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ(CCIM) FB: Teang Pa

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​នៅ​យប់​នេះ គឺ​លោក​ប៉ា ងួន​ទៀង ជា​នាយក​ប្រតិបត្តិ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​កម្ពុជា ដើម្បី​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ឯក​រាជ្យ(CCIM)។ ឆ្លើយ​នឹង​សំនួរ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ លោក​ប៉ា ងួនទៀង​បាន​លើក​ឡើង​ថា​រដ្ឋាភិបាល​ព្យាយាម​ទប់​ស្កាត់​សំឡេង​រិះគន់​ទាំង​ឡាយ ហើយ​លោក​មិន​មាន​សង្ឃឹម​ថា​ស្ថានីយ​វិទ្យុ ក៏​ដូច​ជា​ការ​ផ្សាយ​កម្ម​វិធីព័ត៌មាន​របស់​VOD នឹង​មាន​ដំណើរ​ការ​ឡើង​វិញ មុន​ពេល​បោះ​ឆ្នោត​ឆ្នាំ​២០១៨​ឡើយ​។ លោក​បន្ថែម​ថា​សកម្មភាព​បិទ​មិន​ឲ្យ​VOD​ផ្សាយ គឺ​រដ្ឋាភិបាល​គិត​ខុស​។