ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក សុខ គីន ៖ កម្ពុជា​​មាន​​អត្រា​​គ្រោះ​​ថ្នាក់​​ការងារ​​ក្នុង​​វិស័យ​​សំណង់​​ខ្ពស់​​ជាង​​គេ​​ក្នុង​​តំបន់​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ​នៅ​រាត្រី​នេះ គឺ​លោក សុខ គីន ប្រធាន​សហព័ន្ធ​សហជីព​កម្មករ​សំណង់ និង​ព្រៃ​ឈើ​កម្ពុជា​។ ឆ្លើយ​នឹង​សំនួរ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ លោក សុខ គីន លើក​ឡើង​ថា ក្នុង​ចំណោម​ការងារ​នៅ​កម្ពុជា ការងារ​ក្នុង​វិស័យ​សំណង់ ជា​ការងារ​មាន​អត្រា​គ្រោះ​ថ្នាក់​ខ្ពស់​ជាង​គេ​បំផុត ពោល​គឺ​ក្នុង​ចំណោម​កម្មករ​១.០០០​នាក់ មាន​អត្រា​គ្រោះ​ថ្នាក់​១៩​ភាគ​រយ។ លោក បន្ថែម​ទៀត​ថា នៅ​ក្នុង​តំបន់​វិញ​កម្ពុជា​មាន​អត្រា​គ្រោះ​ថ្នាក់​ការងារ​ក្នុង​វិស័យ​សំណង់​ខ្ពស់​ជាង​គេ​។

លោក សុខ គីន ប្រធាន​សហព័ន្ធ​សហជីព​កម្មករ​សំណង់ ​និង​ព្រៃ​ឈើ​កម្ពុជា​
លោក សុខ គីន ប្រធាន​សហព័ន្ធ​សហជីព​កម្មករ​សំណង់ ​និង​ព្រៃ​ឈើ​កម្ពុជា​ FB: Sok Kin