ការ​ផ្សាយ​​ប្រចំា​​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៧​ មិថុនា​ ឆ្នាំ​​២០១២​​ (៦០នាទី)

សំឡេង ១:០០:០០