ការ​ផ្សាយ​​ប្រចំា​​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ ទី៩ ធ្នូ ឆ្នាំ​​២០១២​​ (៦០នាទី)

សំឡេង ៥៩:៥៧