ការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ

ពត៌​មាន​ពេលយប់​ ថ្ងៃអង្គារ ទី៣ ខែ កុម្ភៈ ​ឆ្នាំ​ ២០១៥​ (​ម៉ោង​៧​ ដល់​​ម៉ោង​ ៨​យប់)

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

     

តារាងបង្ហាញម៉ោង​ក្នុង​ទីក្រុង​លើ​ពិភពលោក
តារាងបង្ហាញម៉ោង​ក្នុង​ទីក្រុង​លើ​ពិភពលោក RFI/Khmer