ព័ត៌មានពេលយប់ ថ្ងៃ​ចន្ទ ទី០៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៤ (ម៉ោង៧ ដល់​ម៉ោង ៨យប់)

សំឡេង ១:០០:០០