ព័ត៌មាន​​​​​​​ពេល​​​​យប់​ ថ្ងៃពុធ ទី១៤ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៤ (ម៉ោង៧ ដល់៨យប់​)​

សំឡេង ១:០០:០១