ព័ត៌មានពេលយប់ ថ្ងៃពុធ ទី​១៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៤ (ម៉ោង៧ ដល់​ម៉ោង ៨យប់)

សំឡេង ១:០០:០០