ព័ត៌មាន​​​​​​​ពេលយប់​​​​​ថ្ងៃ​​ច័ន្ទ ​ទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៣ (ម៉ោង៧ ដល់៨យប់)​

សំឡេង ១:០០:០១