ព័ត៌មាន​​​​​​​ពេល​យប់​​​​​ថ្ងៃពុធ ទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៣ (ម៉ោង៧ ដល់៨យប់)​

សំឡេង ១:០០:០១