ព័ត៌មាន​​​​​​​ពេល​យប់​​​​​ថ្ងៃអង្គារ ទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៣ (ម៉ោង៧ ដល់៨យប់)​

សំឡេង ១:០០:០០