ព័ត៌មាន​​​​​​​ពេល​​​​​យប់ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៤ ខែមិនា ឆ្នាំ​២០១៤ (ម៉ោង៧ ដល់៨យប់​)​

សំឡេង ១:០០:០១