ព័ត៌​មាន​ពេល​យប់​ ថ្ងៃព្រហ្បតិ៍ ទី 30 ខែ តុលា ​ឆ្នាំ​ ២០១៤​ (​ម៉ោង​៧​ ដល់​​ម៉ោង​ ៨​យប់​)

សំឡេង ១:០០:០០