បណ្ណាល័យ​ជាតិ​មាន​មនុស្ស​ចូល​ច្រើន បន្ទាប់​ពីពិព័រណ៍​សៀវភៅ​ប្រាំមួយ​លើក

សំឡេង ០៧:៥៩
បណ្ណាល័យជាតិ
បណ្ណាល័យជាតិ RFI

នាយិកា​​​បណ្ណាល័យ​ជាតិ​កម្ពុជា​បាន​កត់​សម្គាល់​ឃើញ​ថា បច្ចុប្បន្ននេះ​មាន​សាធារណជន​ ពិសេស​យុវជន​ច្រើន ​បាន​ចូល​មកអាន​សៀវភៅ​នៅ​ទី​នេះ បន្ទាប់​ពី​បណ្ណាល័យ​ជាតិ​បាន​រៀប​ចំពិព័រណ៍​សៀវភៅ​ជា​ច្រើន​លើក​មក​។