អ្នក​រក​ស៊ី​លក់​ដូរ​ក្បែរ​អគារ​ប៊ូឌីញ​ដាច់​ម៉ូយ បន្ទាប់​ពី​ការ​ចាក​ចេញ​របស់​ពល​រដ្ឋ​ជាង​៥០០​គ្រួសារ

សំឡេង ០៧:៥០
អគារប៊ូឌីញ "ស" ក្រោយ​ការ​ចាក​ចេញ​របស់​ពលរដ្ឋ​ជាង​៥០០​គ្រួសារ
អគារប៊ូឌីញ "ស" ក្រោយ​ការ​ចាក​ចេញ​របស់​ពលរដ្ឋ​ជាង​៥០០​គ្រួសារ

អ្នក​លក់​ដូរ អ្នក​រក​ស៊ី​រត់​ម៉ូតូ​ឌុប មួយ​ចំនួន ដែល​ប្រកប​របរ​នៅ​ក្បែរ​អគារ​ប៊ូឌីញ “ស” បាន​លើក​ឡើង​ថា​ពួកគាត់​បាត់​បង់​ចំណូល​ជិត​ពាក់​កណ្តាល ក្រោយ​ពេល​ប្រជាពល​រដ្ឋ ដែល​រស់​នៅ​ក្នុង​អគារ​ប៊ូឌីញ “ស” ប្រមាណ​៥០០​គ្រួសារ​ចាក​ចេញ​ពីទីនោះ​។ ប៉ុន្តែ​អ្នក​លក់​ដូរ​ខ្លះ​ទៀត ថា​ខ្លួន​មិន​ខាត​បង់​អ្វី​ទេ ហើយ​ស្វាគមន៍​ចំពោះ​ការអភិវឌ្ឍ​អគារ​ប៊ូឌីញ​ “ស”។