សហគមន៍​កសិកម្ម​សាមគ្គី​មាន​ជ័យ៖ ច្នៃ​សំរាម​ជា​ផលិត​ផល​សម្រាប់​លក់​

សំឡេង ០៦:៥១
សហគមន៍កសិកម្មសាមគ្គី​មាន​ជ័យ​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​ផលិត​ផល​របស់​ខ្លួន​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​
សហគមន៍កសិកម្មសាមគ្គី​មាន​ជ័យ​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​ផលិត​ផល​របស់​ខ្លួន​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ សហគមន៍កសិកម្មសាមគ្គីមានជ័យ

សហគមន៍​កសិកម្ម​សាមគ្គី​មាន​ជ័យ​ស្ថិត​នៅ​ស្ទឹង​មាន​ជ័យ​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​ស្រ្តី​មួយ​ក្រុម ដើម្បី​ជួយ​ស្ត្រី​ជា​សមាជិក​ផ្សេង​ទៀត​ប្រមាណ​៥០​នាក់​។ ខណៈ​ដែល​សំរាម​គឺ​ជា​បញ្ហា​មួយ​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ សហគមន៍​នេះ​បាន​យក​ចំណែក​តិចតួច​នៃ​សំរាម​មក​កែច្នៃ​ធ្វើ​ជា​វត្ថុ​អនុស្សាវរីយ លក់​ជូន​ភ្ញៀវ​បរទេស និង​សាធារណជន​ខ្មែរ ដើម្បី​បាន​ចំណូល​ជួយ​ផ្គត់ផ្គង់​ជីវភាព​សមាជិក​ក្នុង​សហគមន៍​។