បទយកការណ៍

របាយការណ៍៖ អ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីប្រឈមនឹងសម្ពាធការងារ

សំឡេង ០៨:២៦
ទិវា​សេរីភាព​សារ​ព័ត៌មាន​ថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨
ទិវា​សេរីភាព​សារ​ព័ត៌មាន​ថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ RFI-PHEARAK

នៅ​ក្នុង​​ទិវា​សេរីភាព​សារព័ត៌មាន​ពិភព​លោក​នា​ថ្ងៃ​នេះ វិទ្យុ​យើង​មាន​បទ​យក​ការណ៍​មួយ​ជូន​លោក​អ្នក​ស្តាប់​។ ការ​ស្រាវជ្រាវ​មួយ ដែល​ចេញ​ផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​បង្ហាញ​ថា​ចំនួន​បរុស​ធ្វើ​ការ​ក្នុង​វិស័យ​សារព័ត៌មាន​មាន​ច្រើន​ជាង​ស្ត្រី​ ប៉ុន្តែ​នៅ​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំចុងក្រោយ ស្ត្រី​កាន់​តែ​ច្រើន​ឡើង​ចាប់​ផ្តើម​ចូល​ប្រឡូក​ក្នុង​វិស័យ​សារព័ត៌មាន។ យ៉ាង​ណាក៏​ដោយ​អង្គការ​ពាក់ព័ន្ធ រួមទាំង​​របាយ​ការណ៍ ​ឲ្យដឹង​​ថា​ស្ត្រី​ជា​អ្នក​សារព័ត៌មាន​នៅ​តែ​ទទួល​រង​ការ​បៀត​បៀន​ខ្លាំង​។