សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ក្នុង​ឆ្នាំ ១៩៦០

សំឡេង ០៧:៤៣

នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ​នេះ វ៉ា់ន់​ឌី កាអុន សូម​វិភាគ​ជូន​អស់​លោក​អ្នក​នាង​អំពី​សេដ្ឋកិច្ច​ប្រទេស​កម្ពុជា​នៅ​ទសវត្ស​៦០។ បន្ទាប់​ពី​សម្តេច​ នរោត្តម សីហនុ កាត់​ផ្តាច់​ជំនួយ​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ឥស្សរជន​ខ្មែរ​ប្រកាន់​ស្តាំ​ និង​ឥស្សរជន​ប្រកាន់​ឆ្វេង​ប្រទាញ​ប្រទុង​គ្នា​យ៉ាង​ខ្លាំង។