ការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ

ការ​ផ្សាយ​ប្រចំា​ថ្ងៃ សុក្រ​ ទី២២ តុលា​ ២០១០ (៦០នាទី)

សំឡេង ១:០០:០០