ការ​ផ្សាយ​ប្រចំា​ថ្ងៃសុក្រ ទី ៥ វិច្ឆិកា ២០១០ (៦០នាទី)

សំឡេង ៥៩:៥៩
តារាងបង្ហាញម៉ោង​ក្នុង​ទីក្រុង​លើ​ពិភពលោក
តារាងបង្ហាញម៉ោង​ក្នុង​ទីក្រុង​លើ​ពិភពលោក RFI/Khmer