ការ​ផ្សាយ​ប្រចំា​ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី៧ វិច្ឆិកា​ ២០១០ (៦០នាទី)

សំឡេង ៥៩:៥៩
តារាងបង្ហាញម៉ោង​ក្នុង​ទីក្រុង​លើ​ពិភពលោក
តារាងបង្ហាញម៉ោង​ក្នុង​ទីក្រុង​លើ​ពិភពលោក RFI/Khmer