ការ​ផ្សាយ​ប្រចំា​ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី៦​ មីនា ឆ្នាំ២០១១ (៦០នាទី)

សំឡេង ១:០០:០០
តារាងបង្ហាញម៉ោង​ក្នុង​ទីក្រុង​លើ​ពិភពលោក
តារាងបង្ហាញម៉ោង​ក្នុង​ទីក្រុង​លើ​ពិភពលោក RFI/Khmer