ការ​ផ្សាយ​ប្រចំា​ថ្ងៃអាទិត្យ ​ទី ១ ឧសភា ឆ្នាំ២០១១ (៦០នាទី)

សំឡេង ១:០០:០០