ការ​ផ្សាយ​ប្រចំា​ថ្ងៃចន្ទ ​ទី ៩ ឧសភា ឆ្នាំ២០១១ (៦០នាទី)

សំឡេង ១:០០:០០