ការ​ផ្សាយ​ប្រចំា​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ​ទី១៤ ឧសភា​ ឆ្នាំ២០១១ (៦០នាទី)

សំឡេង ១:០០:០០