ការ​ផ្សាយ​ប្រចំា​ថ្ងៃអាទិត្យ ​ទី ១៥ ឧសភា ឆ្នាំ២០១១ (៦០នាទី)

សំឡេង ១:០០:៤៧