ការ​ផ្សាយ​ប្រចំា​ថ្ងៃ​ពុធ ​ទី២៥ ឧសភា​ ឆ្នាំ២០១១ (៦០នាទី)

សំឡេង ១:០០:០០