ការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ

ការផ្សាយ​ប្រចាំថ្ងៃ​​អាទិត្យ​​ទី១១​ ធ្នូ​ ២០១១

សំឡេង ១:០០:០០