ការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ

ការផ្សាយ​ប្រចាំថ្ងៃ​​អាទិត្យ​​ទី១១​ ធ្នូ​ ២០១១

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

តារាងបង្ហាញម៉ោង​ក្នុង​ទីក្រុង​លើ​ពិភពលោក
តារាងបង្ហាញម៉ោង​ក្នុង​ទីក្រុង​លើ​ពិភពលោក RFI/Khmer