អានតួអត្ថបទ
នាទី​ខ្ញុំ​និយាយ​ពីរ​ភាសា (Chronique bilingue)

សិទ្ធិរូបភាព​របស់​បុគ្គល​តាម​គ្រឹះស្ថានសិក្សា

សំឡេង ០៩:៤២
លោក ​ហ៊ែល សម្បត្តិ
លោក ​ហ៊ែល សម្បត្តិ ©សម្បត្តិ
ដោយ៖ ហ៊ែល សម្បត្តិ
៥០ នាទី

ជាការពិតណាស់ថា​ការថតរូប និងថតវីដេអូ​ក្នុងគោលដៅ​សិក្សាអប់រំ​ផ្តល់នូវ​ផលប្រយោជន៍រួម​សម្រាប់ គ្រឹះស្ថានសិក្សា ឧទាហរណ៍​ដូចជា​សម្រាប់​ជាសម្ភារៈ​គរុកោសល្យ​ក្នុង​មុខវិជ្ជា​ផ្សេងៗ​ដូចជា ការសិក្សា ភាសា វិទ្យាសាស្រ្ត ភូមិសាស្រ្ត ។ល។ ឬ​ក៏​អាច​ជាសកម្មភាព​សិល្បៈ ក៏​ដូច​ជា​​វត្ថុតាង​នៃគម្រោងការ​សិក្សា របាយការណ៍​សិក្សា​របស់​សិស្សនិស្សិត​ដឹកនាំ​ដោយ​សាស្រា្តចារ្យ​នៅ​សាលា​ផងដែរ។

ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Mais il ne faut pas oublier que le fait de photographier ou de filmer des étudiants ou des élèves dans le cadre universitaire ou scolaire impose des précautions qui relèvent à la fois de l’éthique éducative et de la Loi liée à la protection de la vie privée.

ជាក់ស្តែង​ក្នុងច្បាប់កម្ពុជា​បច្ចុប្បន្ន ការការពារ​ជីវិតឯកជន របស់​បុគ្គល​មានចែង​ក្នុងមាត្រា១០ ដល់១៣ ស្តីពី​សិទ្ធិបុគ្គល​ដែល​រាប់បញ្ចូល​ទាំង​សិទ្ធិ​លើ​រូបកាយ ភាពឯកជន និង​សិទ្ធិ​ផ្សេង​ទៀត​​ដែលជា​ផលប្រយោជន៍​ទាក់ទង​នឹង​លក្ខណៈបុគ្គល។

Cela ne signifie pas qu’il est interdit de prendre une personne en photo ou en vidéo, seulement que la photographie ou la vidéo, la publication ou la reproduction d’une telle photographie ou vidéo requiert son autorisation, ou celle de son représentant légal s’il s’agit d’un mineur.

ក្នុងនាទីខ្ញុំនិយាយ​ពីរភាសា​ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំសូមលើកយក​នូវគោលការណ៍មូលដ្ឋានមួយចំនួន​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ នឹង​ការការពារ​សិទ្ធិលើរូបភាព​របស់បុគ្គល ដែល​យើងអាច​ទាញចេញ​ពីវិធានច្បាប់​ដែលមាន​ចែងនេះ ពិសេស​សម្រាប់​អនុវត្ត​ក្នុងក្របខណ្ឌ​នៃ​គ្រឹះស្ថានសិក្សា។

Ce numéro de la chronique bilingue d’aujourd’hui n’a donc pas pour l’ambition de faire des analyses juridiques mais plutôt une brève présentation vulgarisée qui s’intéresse aux possibles principes juridiques sous-jacents autour de la protection du droit à l’image dans les établissements universitaires ou scolaires. 

គោលការណ៍ទូទៅរូម​មួយ​ដែលយើង​អាចទាញចេញ​ពីបទបញ្ញត្តិ​ខាងលើ​គឺ គ្មានបុគ្គល​ណា​ម្នាក់ អាច​ត្រូវបាន​គេថត (ថតរូបថត ឬថតវីដេអូ) ផ្តិតរូបភាព និង​ផ្សព្វផ្សាយ​រូបភាព​នោះ ដោយ​​​គ្មាន ការព្រមព្រៀង​ពីបុគ្គល​ដែលជាម្ចាស់​រូបកាយ​ដែលជា​កម្មវត្ថុ​នៃ​រូបភាព​នោះទេ។

Le droit à l’image ou le droit à la protection de son image comporte alors deux attributs : d’une part le droit d’autoriser ou non à être photographié ou filmé selon un cadrage qui permet d’être identifié sans trop de difficulté (C’est-à-dire que l’on est clairement reconnaissable sur une photographie ou dans un film).

និងម្យ៉ាងទៀត d’autre part, គឺសិទ្ធិ​ក្នុងការអនុញ្ញាត​ឲ្យប្រើប្រាស់​ផ្សព្វផ្សាយ​នូវ​រូបភាព​ដែល​បានថត​ឬផ្តិត យកនោះ បើទោះជា​រូប​នៅស្ងៀម ឬ​មានចលនាក្តី និង​បើទោះជា​ការប្រើប្រាស់​ផ្សព្វផ្សាយ​នូវ​រូបភាព​ធ្វើ តាម​មធ្យោបាយ​ណាក៏ដោយ ក្នុងនោះ​រួមបញ្ជូល​ទាំង​របៀបបោះពុម្ភ​ផ្សព្វផ្សាយ​លើ​ក្រដាស់ និងរបៀប បោះពុម្ភផ្សព្វផ្សាយ តាម​សម័យថ្មី​ពោលគឺ​តាមអ៊ីនធឺណិត​និង​បណ្តាញសង្គម​នានា។

Nous tentons alors de tirer de ces attributs quelques principes ou règles sous-jacents comme ce qui suit : Premièrement, sachez que le simple consentement donné à la prise de vue, qui d’ailleurs peut être présumé dans certaines circonstances, n’implique pas de plein droit l’autorisation de reproduire et de diffuser l’image ainsi obtenue.

បានសេចក្តីថា ការយល់ព្រម​ឲ្យគេថត​ជារឿងមួយ តែការយល់ព្រម ឲ្យគេបោះពុម្ព ឬ​ផ្សព្វផ្សាយ​រូបភាពនោះ​ជារឿងមួយ​ផ្សេងទៀត។ អ៊ីចឹងហើយ​បានជា អ្នកថតរូប ឬក៏ អ្នកថត​វីដេអូ​ដែលមាន​បំណងចង់​ផ្សព្វផ្សាយ​រូបភាព​ដែលមាន​រូបអ្នកដទៃ​ដែល​អាចឲ្យគេ​កំណត់ អត្តសញ្ញាណ​បាន​ថាជា​នរណា ត្រូវទទួលបាន​ការព្រមព្រៀម​ជាក់លាក់​ពី​បុគ្គល​នោះ​ជា​មុន​សិន។

C’est ainsi que toute utilisation par l’administration des images des personnels et des usagers du service public de l’éducation est subordonnée à leur consentement express.

គោលការណ៍​ទីពីរ​គឺ ការព្រមព្រៀង​ដែល​ផ្តល់​ដោយ​បុគ្គលនោះ​សម្រាប់​ការបោះពុម្ព​ផ្សព្វផ្សាយ​រូបនោះ​ត្រូវ តែ​មាន​កម្មវត្ថុ​ជាក់លាក់ បានសេចក្តីថា​ត្រូវមាន​កំណត់​រូបភាព ឬ​បណ្តុំ​រូបភាព​ណាមួយ ឲ្យ​បានជាក់ ប្រាកដ។

Il s’ensuit qu’une autorisation générale ou un accord donné à toute publication ou diffusion, présente et future, de son image serait généralement dépourvue de valeur juridique. L’autorisation doit donc mentionner clairement l’objet et le contexte de la prise de vue.

គោលការណ៍​ទីបី​គឺថា ការព្រមព្រៀង​ឲ្យថត និង​អនុញ្ញាតឲ្យ​ប្រើប្រាស់​រូបភាព​ណាមួយ មាន​សុពលភាព តាមផ្លូវច្បាប់​បាន​ដរាបណា បុគ្គល​ដែលជាម្ចាស់​រូបភាព​បានដឹង​ពីប្រភេទ​ពិតប្រាកដ និង​របៀប​ជាក់លាក់ នៃ​ការប្រើប្រាស់​រូបភាពនោះ។

C’est-à-dire l’autorisation doit mentionner le nombre de photographies qu’il est envisagé de faire, l’identification du support de publication ou encore le public auquel le film ou le reportage est destiné.

គោលការណ៍​ទីបួន​ទាក់ទងនឹង​ទម្រង់​នៃការព្រមព្រៀង។ ជាការពិតណាស់​ថា ការព្រមព្រៀង​អាចមាន ច្រើន​ទម្រង់ ដូចជា​ការព្រមព្រៀង​ជាក់លាក់ ការព្រមព្រៀង​ដោយ​តណ្ហី និង​ការព្រមព្រៀម​ដែល​សន្មត់ តាមរយៈ​កាលៈទេសៈ​ជាក់ស្តែង​នៃករណី​ពិសេស​និមួយៗ។ តែ​ការព្រមព្រៀង​ដែល​ជាក់ប្រាកដ និងងាយ ក្នុង​ការបង្ហាញ​ភស្តុតាង​គឺ​តាមរយៈ​សំណេរ​លាយលក្ខណ៍អក្សរ (Preuve par écrit)។

J’entends par écrit toutes formes d’écrit quelque soit la technologie utilisée, c’est-à-dire que cela peut être l’écrit constatant le consentement ou l’autorisation sur un bout de papier, celui manifesté par un courriel, ou encore pas un SMS (Acronyme anglais qui vient de l’expression Short Message Service).

ដូចនេះ​អ្នកថតរូប ឬវីដេអូ ក្នុង​គោលដៅសិក្សា ជា​របាយការណ៍ ឬជា​សេចក្តីរាយការណ៍ គេគួរ មាន​សំណេរ​លាយលក្ខណ៍អក្សរ​ដើម្បី​បញ្ជាក់​ពីការព្រមព្រៀងនេះ ព្រោះ​ក្នុងករណី​មានការខ្វែង​គំនិតគ្នា លើ​ការព្រមព្រៀង​នេះ អ្នកថតរូប​ឬ​វីដេអូ​នោះជាអ្នកមាន​បន្ទុក​ក្នុងការ​បង្ហាញ​ភស្តុតាង។

Le cinquième principe tourne autour de la prise de vue d’un enfant mineur et l’utilisation de l’image le représentant. Le principe veut que même si un enfant atteint l’âge de raison qui dispose du discernement suffisant, 8 ou 9 ou même 14 ou 16 ans, l’autorisation des parents (ou du représentant légal qui a l’autorité parentale) est toujours indispensable pour sa prise en photo ou vidéo et son utilisation.

ក្នុងន័យនេះ​នាយកសាលា​ត្រូវមាន​បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង ដែល​តម្រូវ​ឲ្យ​គ្រូប្រចាំថ្នាក់ នីមួយៗ ធ្វើទម្រង់​បែបបទ​ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ បញ្ជាក់ពី​ការព្រមព្រៀង​របស់​ឪពុកម្តាយ ឬ អាណាព្យាបាល​របស់​សិស្ស​ម្នាក់ៗ ប្រសិនបើ​កម្មវិធី​សិក្សា​តម្រូវ​ឲ្យ​មានការថតរូប ថតវីដេអូ​លើ​សិស្ស បើទោះជា​ក្នុងគោលដៅ​ផលប្រយោជន៍​រួម​នៃ​ការសិក្សា​អប់រំក៏ដោយ។

Sixièmement, même autorisée, la publication ou la diffusion de l’image d’une personne ne doit pas porter atteinte à sa dignité (សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ).

បានសេចក្តីថា ក្នុងករណី​ដែល​ការផ្សព្វផ្សាយ​រូបភាព ដែល​ទទួលបានការព្រមព្រៀង​ពីម្ចាស់​រូប​ក៏​ដោយ តែ​រូបនោះ​ភ្ជាប់មក​ជាមួយ​នូវ​មូលវាចារណ៍ ឬពាក្យ ពេជន៍​មាន​លក្ខណៈ ឆ្គាំឆ្គង​ដែល​អាចប៉ះពាល់​ដល់​ជីវិត​ឯកជន ឬកេរ្តិ៍ឈ្មោះ​បុគ្គល​នោះ អ្នកថតរូប ឬ វីដេអូ​អាច​នឹងមាន​ទំនួលខុសត្រូវ​លើ​ការ​ខូចខាត​ដែល​អាច​កើតមាន​ចំពោះជន​នោះ។

Septièmement, la publication ou la diffusion de l’image d’une personne ne devra pas excéder les limites de l’autorisation donnée. Cela veut dire que toute nouvelle utilisation des images (en terme d’objectif, de support et de public destinataire de la diffusion) nécessite à nouveau l’autorisation de la personne concernée.

ឧទាហរណ៍ថា សាលាបាន​រៀបចំ​ធ្វើ​របាយការណ៍ពី សកម្មភាព​របស់​សាលា ហើយ​សាលា​បានទទួលការ​ព្រមព្រៀង​ពី​និស្សិត និង​អាណាព្យាបាល​សិស្ស​លើ ការថតរូប និង​វីដេអូ​សម្រាប់​​ការចាក់​ផ្សាយតាម​ទូរទស្សន៍។ ក្រោយមក​សាលាមានបំណង​យករូបភាព និង​វីដេអូ​ទាំង​នោះ​ផ្សាយតាម វិបសាយ ឬគណនេយ្យ Facebook របស់សាលា សាលាត្រូវ​ទទួល​បាន ការព្រមព្រៀង​មួយ​ផ្សេងទៀត នេះបើតាម​គោលការណ៍​ច្បាប់។

Enfin, c’est le droit de retrait et le droit à des dommages et intérêts. C’est-à-dire que la personne concernée qui a donné l’autorisation, ou le titulaire de l’autorité parentale en cas de mineur, peut demander le retrait de l’image en cause si il ou elle ne veut plus que cette image soit diffusée.

ពេល នោះ ប្រសិនបើ​មិនមាន​វិធានការ​ណាមួយ​ដើម្បី​ដក​នូវរូប​នោះ​ឬ​ធ្វើយ៉ាងណា​ដើម្បី​ឲ្យ​រូបនោះ​ព្រិល​ដើម្បី​កុំ​ឲ្យ​គេ​សំគាល់​បានថា​ជានរណា​ទេនោះ ម្ចាស់​រូបភាព​អាច​មាន​សិទ្ធិ​ធ្វើ​បណ្តឹង​ទាមទារ​សងការ​ខូចខាត ប្រសិនបើ​ខ្លួនបាន​ទទួលរង​នូវ​ព្យសនកម្ម​កើតឡើង។

Il appartiendra ensuite à cette personne titulaire du droit à l’image de prouve les dommages subis dû à cette publication ou diffusion.

ទាំងនេះ​គឺ​ជាគោលការណ៍មូលដ្ឋាន​មួយចំនួន​ដែលយើង​អាចទាញ​ចេញពី​សិទ្ធិលើរូបភាព​របស់បុគ្គល សម្រាប់​អនុត្តន៍​តាម​គ្រឹះស្ថានសិក្សា​នានា៕

ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មានព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​ប្រចាំថ្ងៃ​នឹង​អាច​ឲ្យ​លោក​អ្នក​ទទួល​បាន​នូវ​ព័ត៌មាន​សំខាន់ៗ​ប្រចាំថ្ងៃ​ក្នុង​អ៊ីមែល​របស់​លោក​អ្នក​ផ្ទាល់៖

តាមដានព័ត៌មានកម្ពុជានិងអន្តរជាតិដោយទាញយកកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ RFI

រកមិនឃើញអត្ថបទដែលស្វែងរកទេ

មិនមាន​អត្ថបទ​ដែលអ្នកព្យាយាមចូលមើលទេ