នាទី​ខ្ញុំ​និយាយ​ពីរ​ភាសា (Chronique bilingue)

សិទ្ធិ​ផ្តាច់​ទំនាក់ទំនង​ក្រៅ​ម៉ោង​ធ្វើការ​

សំឡេង ០៧:៤៥
លោក ហ៊ែល សម្បត្តិ បណ្ឌិតច្បាប់​ពី​សកលវិទ្យាល័យ​ម៉ុងរ៉េអាល់ (កាណាដា)
លោក ហ៊ែល សម្បត្តិ បណ្ឌិតច្បាប់​ពី​សកលវិទ្យាល័យ​ម៉ុងរ៉េអាល់ (កាណាដា) RFI/Sambath

នាទី​ខ្ញុំ​និយាយ​ពីរ​ភាសា​របស់យើង​នៅសប្តាហ៍​នេះលោកហ៊ែលសម្បត្តិសូម​លើក​ឡើងនូវ​ប្រធាន​បទថ្មី​មួយ​ទៀតមក​ធ្វើអត្ថាធិប្បាយជូន​លោក​អ្នកស្តាប់គឺ​ស្តីពី៖ សិទ្ធិ​ផ្តាច់​ទំនាក់ទំនង​ក្រៅ​ម៉ោង​ធ្វើការ។ 

ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

បន្ទាប់ពី​សប្បាយរីករាយ​ក្នុង​ពេល​ឈប់​សំរាក​ចូល​ឆ្នាំ​សាកល​ឆ្នាំ ២០១៧ កម្មករនិយោជិត​នៃ​សាធារណរដ្ឋ​បារាំង​នឹង​ទទួល​បាន​នូវ​ដំណឹង​ល្អ​មួយ​នៅ​ពេល​វិល​ត្រលប់​មក​ធ្វើការ​វិញ គឺ​ការ​ចូល​ជាធរមាន​នៃ​សិទ្ធិ ក្នុង​ការ​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​ពី​នយោជក​នៅ​ក្រៅ​ម៉ោង​ធ្វើការ៖ Le « droit à la déconnexion »។

 
Il s’agit d’une disposition qui a été votée dans le cadre de la loi Travail et promulguée en août dernier. Elle vient d’être en vigueur à compter du 1er janvier 2017, et elle concerne seulement les entreprises de plus de cinquante salariés.

ការ​អនុម័ត​បទ​បញ្ញត្តិ​ស្តី​អំពី​សិទ្ធិ​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​ក្រៅ​ម៉ោង​ធ្វើការ​នេះ គឺ​ដើម្បីឆ្លើយតប​ទៅ​នឹង​បរិបទ​សង្គម​បារាំង​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​ដែល​មាន​ការ​រីក​ចម្រើន​ខាង​បច្ចេក​វិទ្យាព័ត៌មាន​និង​ទូរគមនាគមន៍​ក្នុង​មជ្ឈដ្ឋាន​ការងារ​ហើយ​ដែល​ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ការ​នេះ​ក៏​បាន​បង្ក​ឲ្យ​មាន​ផលអវិជ្ជមាន​ចំពោះ​សុខុមាលភាព​និង​ប្រសិទ្ធិភាពការងារ​របស់​កម្មករ​នយោជិត​នៃ​ក្រុមហ៊ុន​សហគ្រាស។

Parce que, dans un monde envahi par les nouvelles technologies où l’on décroche son téléphone intelligent ou smartphone à tout moment, pour répondre, consulter ou trier des emails du travail, y compris pendant ses congés, afin de donner suite à la demande d’un client ou à une sollicitation de son employeur, l’épuisement professionnel (ou « burn-out ») s’est particulièrement accru ces dernières années.

ជាក់ស្តែង​នៅ​ប្រទេស​បារាំង​គេ​សង្គេត​ឃើញ​ថា​ប្រមាណ​ជាង​១២​ភាគ​រយ​នៃប្រជាជន​សកម្ម​ទទួល​រង​ផល​ប៉ះពាល់​ខាង​សុខភាព​ដែល​គេ​ឲ្យ​ឈ្មោះ​ថា « Burn-out » ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​ឬ « Épuisement professionnel » ជា​ភាសា​បារាំង។ បើទោះជា​ផល​ប៉ះពាល់​នេះ​មិន​ទាន់​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់ទុក​ថា​ជា​ជំងឺ បណ្តាល​មក​ពី​ការបំពេញ​ការងារ « Maladies professionnelles »នៅ​ឡើយ​ក្តី។

Selon une récente étude 37% des actifs utilisent chaque jour leurs outils numériques professionnels en dehors du travail, de sorte que la frontière entre leur sphère privée et leur sphère professionnelle est de plus en plus mince.

ហើយ​ម៉្យាង​ទៀត​តាម​រយៈការ​សិក្សា​ដដែល​នេះ​៦២​ភាគរយ​នៃ​ប្រជាជន​សកម្មបារាំង​ដែល​ក្នុង​នោះ​ភាគ ច្រើន​ជា​បុគ្គលិក​ជាន់​ខ្ពស់ (les cadres) បាន​ទាមទារ​ឲ្យ​មាន​ការ​រៀបចំ​ធ្វើ​បទ​បញ្ញត្តិ​គ្រប់គ្រងលើការ ប្រើប្រាស់ សម្ភារៈបច្ចេកវិទ្យានៅក្រៅម៉ោងធ្វើការ។ហេតុ​ដូច​នេះ​ហើយ​ទើប​អង្គនីតិបញ្ញត្តិនៃសាធាររដ្ឋ បារាំង បានបញ្ចូល​នូវ​សញ្ញាណ​ថ្មី​មួយ​ក្នុងច្បាប់​បារាំង​ដែលគេឲ្យឈ្មោះថា៖ Le « droit à la déconnexion » ដែលខ្ញុំសូមប្រែសម្រួលថា៖ សិទ្ធិ​ផ្តាច់​ទំនាក់​​ទំនងក្រៅម៉ោងធ្វើការ។

Cette notion est désormais intégrée dans le nouvel article L2242-8 du Code du travail à compter du 1er janvier 2017. Prévu à l’alinéa numéro 7 de présent article, le droit à la déconnexion a pour objet d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés. Les entreprises concernées (c’est-à-dire celles ayant plus de cinquante salariés) devront mettre en place des instruments de régulation de l’outil numérique.

បទ​បញ្ញត្តិ​នោះ​ក៏​បាន​ចែង​ផង​ដែរ​ពី​កាតព្វកិច្ច​របស់​ក្រុមហ៊ុន​សហគ្រាស​ពាក់ព័ន្ធ ក្នុង​ការ​ពិចារណា​លើ​ការ​បញ្ចូល​សិទ្ធិ​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​ក្រៅ​ម៉ោង​ធ្វើការ​ក្នុង​ក្របខណ្ឌ​នៃ​ការចរចា​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ពី​សន្ធិ​សញ្ញា​រួម​ស្តីពី​សមភាព​ការងារ​និង​គុណភាព​ជីវិត​នៅ​កន្លែង​ធ្វើការ។

S’il n’y a pas d’entente entre les parties à cette négociation, l’employeur devra élaborer une charte définissant les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion. Cette charte prévoit également sa mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

ដូច្នេះ​បាន​សេចក្តីថា​បទបញ្ញត្តិ​នេះ​បាន​ដាក់​ចេញ​នូវ​កាតព្វកិច្ច​ក្នុង​ការ​ពិចារណា​បញ្ជូល​សិទ្ធិ​ផ្តាច់​ទំនាក់ ទំនង​ក្រៅ​ម៉ោង​ធ្វើការ​ក្នុង​សន្ធិសញ្ញា​រួម​ឬ​ក្នុង​ធម្មនុញ្ញ​ក្រុមហ៊ុន​តែ​ផ្តល់​នូវ​សេរីភាព​​ដល់​ភាគឺ​នៃ​សន្ធិ​សញ្ញា​រួម​ឬ​និយោជក​ក្នុង​ការ​កំណត់​ពី​លក្ខខណ្ឌ​និង​របៀប​នៃ​ការ​អនុវត្ត​សិទ្ធិ​នេះ។

Autrement dit, il n’y a pas de mode d’emploi règlementaire précis, c’est à chaque entreprise de trouver une solution sur mesure en fonction de ses activités et horaires d’ouverture. Il est important de noter également que la disposition en question ne prévoit aucune sanction quant au non-respect d’une telle obligation. Mais rien n’empêche qu’une personne intéressée puisse solliciter une injonction afin de faire respecter cette disposition.

តែទោះជាយ៉ាងណា គេ​សង្កេត​ឃើញ​ថា​ក្រុមហ៊ុន​សហគ្រាស​ធំៗ​ជា​ច្រើន​នៅ​ប្រទេស​បារាំង​បាន​រៀបចំ​ជា​គំរូ​រួច​ជាស្រេច​ទៅ​ហើយ​នូវ​វិធានការ​ចំាបាច់​ក្នុង​ទិសដៅ​គោរព​សិទ្ធិ​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​ក្រៅម៉ោង​ធ្វើការ​នេះ។ ជាអាទិ៍ មាន​ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ « Orange » បាន​ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ផ្ទៃ​ក្នុង​តាំងពី​ថ្ងៃ​ទី ២៧​ខែ​កញ្ញាឆ្នាំ​២០១៦ ក្នុង​ទិសដៅ​កែ​លម្អ​ប្រសិទ្ធិភាព​ការងារ ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​ការ​ហាមប្រាម​និយោជិត មិន​ឲ្យ​ប្រើ​សារអេឡិចត្រូនិច​ក្នុង​ពេល​ប្រជុំ​ផង​ដែរ​ដើម្បី​សម្រួល​ដល់ការ​ផ្តោត​អារម្មណ៍។

Notons que le directeur général adjoint en charge des ressources humaines de la compagnie Orange, Bruno Mettling, est d'ailleurs l’auteur d’un rapport sur l’impact du numérique sur le travail qui a inspiré ce nouveau « droit à la déconnexion ».

ចំណែក​ក្រុមហ៊ុន Michelinក៏​បាន​រៀបចំ​ប្រព័ន្ធ​ត្រួតពិនិត្យ​ពី​ការ​ផ្តាច់​ទំនាក់ទំនង សម្រាប់​បុគ្គលិក​របស់​ខ្លួន​ចាប់ពី​ម៉ោង​៩​ល្ងាច​ដល់​ម៉ោង​៧​ព្រឹក​ចំពោះ​ថ្ងៃ​ធ្វើការ និង​ពី​ម៉ោង​៩​ល្ងាច​ថ្ងៃ​សុក្រ​ដល់​ម៉ោង​៧​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ។

Tandis que chez Volkswagen, depuis 2011, un millier de salariés ont droit à une pause quotidienne pour consulter leurs e-mails sur leur smartphone professionnel en dehors des heures de travail. Les serveurs de l’entreprise sont d’ailleurs coupés entre 18 h 15 et 7 heures le lendemain matin afin de permettre à ses salariés de profiter pleinement de leur temps de repos et de famille.
 
ដូច្នេះ​ចាប់​ពី​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៧​នេះ​តទៅ គេ​រំពឹង​ថា​ចំពោះ​ក្រុមហ៊ុន​សហគ្រាសដែល​មាន​និយោជិក​ចាប់​ពី ៥០​នាក់​ឡើង​ទៅ​នឹង​គ្មាន​ទៀត​ទេ​នូវ​ការ​រំខាន​ពីនិយោជក​នៅ​ក្រៅ​ម៉ោង​ធ្វើការ​ឬ​នៅ​ពេល​ឈប់​សម្រាក​ចុង​សប្តាហ៍ ឬ​នៅ​ពេល​សម្រាក​លំហែរ​កាយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​របស់​និយោជិត៕

 

ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មានព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​ប្រចាំថ្ងៃ​នឹង​អាច​ឲ្យ​លោក​អ្នក​ទទួល​បាន​នូវ​ព័ត៌មាន​សំខាន់ៗ​ប្រចាំថ្ងៃ​ក្នុង​អ៊ីមែល​របស់​លោក​អ្នក​ផ្ទាល់៖

តាមដានព័ត៌មានកម្ពុជានិងអន្តរជាតិដោយទាញយកកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ RFI