លោកស្រី យូ កេន្នរី៖ សាលា​Ecole du bois​នៅតែ​ខ្វះខាត​​សិស្ស​សម្រាប់រៀនជំនាញ​ជាងឈើ​

សំឡេង ១០:១៧
លោកស្រី យូ កេន្នរីនិង​សិស្ស​នៅ​សាលា​ជាងឈើ​Ecole du bois
លោកស្រី យូ កេន្នរីនិង​សិស្ស​នៅ​សាលា​ជាងឈើ​Ecole du bois ©Ecole du bois

ជនជាតិបារាំង​ដើមកំណើត​ខ្មែរ​លោកស្រី យូ កេន្នរី ប្រធាន​អង្គការ ​Ecole du Bois បាន​ផ្តួចផ្តើម​គំនិត​បង្កើត​សាលារៀន​បណ្តុះបណ្តាល​ជាងឈើ នៅ​ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ​ជាង​១០​ឆ្នាំមកហើយ។ នៅ​១០​ឆ្នាំមកនេះ យុវជន​ខ្មែរ​ជាង​១០០​នាក់​បានទទួល​សញ្ញាប័ត្រ​ផ្នែកជំនាញ​ជាងឈើ និង​ទទួល​បាន​ការងារ​ភ្លាមៗ នៅក្រោយ​ការបញ្ចប់​ការសិក្សា។ ស្ថាបនិក​របស់​អង្គការ​Ecole du Bois បាន​លើកនិយាយ​ពី​ជោគជ័យ​នៃ​ការបណ្តុះ​បណ្តាល ប៉ុន្តែ សោកស្តាយ​ផងដែរ​ពី​កង្វះ​បេក្ខជន ដែល​អាច​តស៊ូ​រៀន រហូត​ដល់​ថ្នាក់បញ្ចប់។