ហេតុអ្វី បាន​ជាជន​ជាតិ​ខ្មែរ​ជ្រើសរើស​ជំនាញ​ឱសថការី​នៅ​បារាំង?

សំឡេង ០៩:១៩
លោក​ប៉ុល ចាន់ណាប្រធាន​ក្រុម​អ្នកតំណាង​ឧសថការី​បារាំង​ខ្មែរ GFC Pharma ផ្តល់​សែក ទៅលោកស្រីHoudinière ប្រធាន​អង្គការ​ភាពញញឹម​នៃកុមារ  PSE នៅប៉ារីសParis នៅ​រាត្រី​សមោស ថ្ងៃទី ១៨​វិច្ឆិកា ២០១៧
លោក​ប៉ុល ចាន់ណាប្រធាន​ក្រុម​អ្នកតំណាង​ឧសថការី​បារាំង​ខ្មែរ GFC Pharma ផ្តល់​សែក ទៅលោកស្រីHoudinière ប្រធាន​អង្គការ​ភាពញញឹម​នៃកុមារ PSE នៅប៉ារីសParis នៅ​រាត្រី​សមោស ថ្ងៃទី ១៨​វិច្ឆិកា ២០១៧ ©GFC Pharma.

​សមាគម​ឱសថការី​បារាំង ខ្មែរ ក្នុង​ប្រទេស​បារាំង ដែល​មាន​ឈ្មោះថា GFC Pharmaប្រមូលផ្តុំ​ឱសថការី ទាំងខ្មែរ និង​បរទេស​បាន​រៀបចំ​Gala រាត្រី​សមោស​មួយ នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ទី ១៨​វិច្ឆិកា ដើម្បី ប្រមូល​ថវិកា​សម្រាប់​ជួយផ្នែក​មនុស្សធម៌​នៅ ប្រទេស​កម្ពុជា។ នៅ បារាំង ជនជាតិ​ខ្មែរ​ទទួល​ជោគជ័យ​ច្រើន​នៅក្នុង​មុខរបរ​ ប្រកប​ជំនួញ​ឱសថ។