បទយកការណ៍

ទេសភាព​នៅក្រោយ​សង្រ្គាម

សំឡេង ០៨:២៩
លោកស្រី​សូកូ ផៃ ចាប់ទៅ​ស្វែងយល់​ពី​ការសម្លាប់​ប្រល័យពូជសាសន៍​នៅ​ប្រទេស​រវ៉ាន់ដាតាំង​ពី​ឆ្នាំ ២០០៦
លោកស្រី​សូកូ ផៃ ចាប់ទៅ​ស្វែងយល់​ពី​ការសម្លាប់​ប្រល័យពូជសាសន៍​នៅ​ប្រទេស​រវ៉ាន់ដាតាំង​ពី​ឆ្នាំ ២០០៦ ©

ទេសភាព ដែល​ធ្លាប់​រង​ បំពុល​ដោយ​​សង្រ្គាម និង​ការសម្លាប់​ប្រល័យពូជសាសន៍។ នេះ​ជា​ប្រធានបទ​ដែល​សាស្រ្តាខ្មែរ សូកូ ផៃ បាន​ចាប់អារម្មណ៍​ជ្រើសរើស​យក​វិភាគ នៅក្រោយ​ពេល​លោកស្រី​ធ្វើដំណើរ​ទៅ​រវ៉ាន់ដា និង​នៅកម្ពុជា។ នៅក្នុង​នាទីបទយកការណ៍​របស់​ឈាង បុប្ផា នៅថ្ងៃនេះ លោកស្រី​សូកូផៃ នឹង​ពន្យល់ថា តើ​ទេសភាព​ដែល​ធ្លាប់​ស្គាល់​សង្រ្គាម​ជះឥទ្ធិពល​យ៉ាងដូចម្តេច​ទៅលើ​មនុស្ស?