"ប្រជាធិបតេយ្យ" (La démocratie)

សំឡេង ០៩:២៥
លោក ឆាយ ហុកផេង បណ្ឌិត​ច្បាប់ និង​ជា​ចៅក្រម​ផ្នែក​ព្រហ្មទណ្ឌ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​បារាំង
លោក ឆាយ ហុកផេង បណ្ឌិត​ច្បាប់ និង​ជា​ចៅក្រម​ផ្នែក​ព្រហ្មទណ្ឌ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​បារាំង RFI/Chhay Hoc Phéng

នាទី​ខ្ញុំ​និយាយ​ពីរភាសា នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ សប្តាហ៍​នេះ លោក ឆាយ ហុក ផេង សូមរៀបរាប់​អំពី “ប្រជាធិបតេយ្យ” (La démocratie)។