ការ​ផ្សាយ​ប្រចំា​ថ្ងៃ​​ចន្ទ ​ទី២៣ ឧសភា​ ឆ្នាំ២០១១ (៦០នាទី)

សំឡេង ៥៩:៥៩