លោកសយកុសល៖​ «សម្ព័ន្ធភាព​ជាតិឃុំ​សង្កាត់​ត្រូវ​ផ្តោត​ទៅសមាសភាព​ឃុំ​សង្កាត់ថ្មី»​

សំឡេង ១២:៥២
លោក​សយ កុសល ប្រធាន​សម្ព័ន្ធភាព​ជាតិ​ឃុំ​សង្កាត់​ដែល​មាន​តួនាទី​សម្រប​សម្រួល និង​ពង្រឹង​សមត្ថភាព​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ​សង្កាត់
លោក​សយ កុសល ប្រធាន​សម្ព័ន្ធភាព​ជាតិ​ឃុំ​សង្កាត់​ដែល​មាន​តួនាទី​សម្រប​សម្រួល និង​ពង្រឹង​សមត្ថភាព​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ​សង្កាត់ © លាងដឺលុច

ក្រោយ​ពី​ការ​ប្រកាស​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​ផ្លូវការ​ហើយ​នោះ ពិធី​ផ្ទេរ​តំណែង និង​ភារកិច្ច​រវាង​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​សង្កាត់​ចាស់​និង​ថ្មី​នឹង​ត្រូវ​ប្រព្រឹត្តធ្វើភា្លម។ តើ​ការ​ផ្ទេរ​ភារកិច្ច​ត្រូវ​រៀបចំ​ធ្វើ​យ៉ាង​ដូចម្តេច? តើ​សមាសភាព​ថ្មី ពិសេស​សមាសភាព​ដែល​មក​ពី​គណបក្ស​ថ្មី​នឹង​ត្រូវ​ទទួល​កា​រ​បណ្តុះ​បណ្តាល​អ្វី​ខ្លះ? លោក​សយ កុសល ប្រធាន​សម្ព័ន្ធភាព​ជាតិ​ឃុំ​សង្កាត់​ដែល​មាន​តួនាទី​សម្រប​សម្រួល និង​ពង្រឹង​សមត្ថភាព​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ​សង្កាត់​នឹង​បកស្រាយ​បញ្ហា​ទាំង​នេះ នៅ​ក្នុង​បទ​សម្ភាសន៍​ជាមួយ​លាង ដឺលុច អ្នក​ឆ្លើយឆ្លង​ព័ត៌មាន​វិទ្យុបារាំង​អន្តរជាតិ​ប្រចាំ​កម្ពុជា។