លោក អ៊ុក ស៊ីសុវណ្ណ៖« ភាព​ក្រីក្រ និង​កង្វះ​ការ​យល់ដឹង​របស់​ឪពុក ម្តាយ​បាន​ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​ពលកម្ម​កុមារ​នៅ​កម្ពុជា »

សំឡេង ១០:២៥
Logo អង្គការ​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ
Logo អង្គការ​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ

ភ្ញៀវ​ប្រចំាសប្តាហ៍​របស់​វិទ្យុ​បារំាង​អន្តរជាតិ​នៅ​ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២ មិថុនា​នេះ គឺ​លោក អ៊ុក ស៊ីសុវណ្ណ ប្រធាន​គ្រប់គ្រង​គម្រោង​លុប​បំបាត់​ពលកម្ម​កុមារ​នៅ​កម្ពុជា​របស់​អង្គការ​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ។ ឆ្លើយ​នឹង​សំណួរ​របស់ គួច គន្ធារ៉ា លោក អ៊ុក ស៊ីសុវណ្ណ​បាន​បញ្ជាក់​ថា បច្ចុប្បន្ន​នៅ​កម្ពុជា មាន​ការ​ប្រើ​កម្លំាង​ពលកម្ម​រហូត​ដល់​ទៅ ៧៥ម៉ឺននាក់។ យោង​តាម​លោក អ៊ុក ស៊ីសុវណ្ណ មូលហេតុ​ចម្បង​ដែល​ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​ពលកម្ម​កុមារ គឺ​ភាព​ក្រីក្រ និង​កង្វះ​ការ​យល់ដឹង​របស់​ឪពុក ម្តាយ៕