ភូមិសាស្រ្តនយោបាយ

ជប៉ុន​ជា​មហា​អំណាច​លាក់​មុខ

សំឡេង ០៧:៤០
ផែនទី​ប្រទេស​ជប៉ុន
ផែនទី​ប្រទេស​ជប៉ុន រូបភាព​ឯកសារ

នៅសប្តាហ៍នេះ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ​ តាន់សូមបន្ត​សិក្សា​លំអិត​ទៅ​លើ​ភូមិសាស្ត្រ​នយោបាយ ជប៉ុន ដោយសូមលើកឡើង​ពីមហិច្ឆតា​របស់​ជប៉ុន​ក្នុង​ការ​ក្លាយ​ជា​មហា​អំណាច​មួយ​ពិត​ប្រាកដ។ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​មហា​អំណាច​ ជប៉ុន​ទាមទារ​អសនៈ​អចិន្រ្តៃយ៍​មួយ​នៅ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​សន្តិសុខ​របស់​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ និង​កំពុង​បង្កើន​សមត្ថភាព​យោធា​របស់​ខ្លួន។  សូម​អញ្ជើញ​ស្តាប់​ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ​តាន់