ភូមិសាស្រ្តនយោបាយ

ជប៉ុន​ជា​សង្គមមួយ​ដែល​បារម្ភ​ខ្លាំង​ពី​ខ្លួន​ឯង

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ថ្ងៃ​នេះ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ សូម​បន្ត​សិក្សា​លម្អិត​ទៅ​លើ​ភូមិសាស្រ្ត​នយោបាយ​នៃ​ប្រទេស​ជប៉ុន​ត​ទៅ​ទៀត។ ជប៉ុន​ដែល​ជា​មហា​អំណាច​មួយ ក៏​ជា​សង្គម​មួយ​ដែល​បារម្ភ​ខ្លាំង​ពី​ខ្លួន​ឯង​ដែរ។ តើ​មក​ពី​ហេតុ​អ្វី? សូម​អញ្ជើញ​ស្តាប់​ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ​តាន់ 

ផែនទី​ប្រទេស​ជប៉ុន
ផែនទី​ប្រទេស​ជប៉ុន រូបភាព​ឯកសារ