ការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ

ការ​ផ្សាយ​ប្រចំា​ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី ១៤ វិច្ឆិកា ២០១០ (៦០នាទី)

សំឡេង ១:០០:០០